هیات علمی گروه  فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی مشهد    

 نام و نام خانوادگی                                     محمد تقی بحرینی طوسی

                         

 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استاد
 آدرس    مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
 تلفن محل کار                      05138002316-7
 پست الکترونیک  bahreinimt[at]mums.ac.ir                                         
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  محمد حسین بحرینی طوسی

          

 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استاد
 آدرس  مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی               
 تلفن محل کار  05138002321
 پست الکترونیک  bahreinimh[at]mums.ac.ir
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  محسن حاجی زاده صفار

              

 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استاد
 آدرس  مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
 تلفن محل کار  05138002322
 پست الکترونیک  hajizadeh[at]mums.ac.ir
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  آمنه سازگارنیا  
 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استاد
 آدرس  مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
 تلفن محل کار  05138002223
 پست الکترونیک  sazgarniaa[at]mums.ac.ir
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  مهدی مومن نژاد

      

              

 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی دانشیار
 آدرس  مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
 تلفن محل کار  05138002328
 پست الکترونیک  momennezhadm[at]mums.ac.ir
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  شاهرخ ناصری   
 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استادیار
 آدرس  مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
 تلفن محل کار  05138002328
 پست الکترونیک  naserish[at]mums.ac.ir
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  شکوه الزمان سلیمانی فرد       
 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استادیار
 آدرس  مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
 تلفن محل کار  05138002526
 پست الکترونیک  soleimanifardsh[at]mums.ac.ir
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  حمید غلامحسینیان

      

 گروه آموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استادیار
 آدرس  مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
 تلفن محل کار  05138002325
 پست الکترونیک  gholamhosseinianh[at]mums.ac.ir
 رزومه
   
 نام و نام خانوادگی  هدی زارع  
 گروه اموزشی  فیزیک پزشکی
 مرتبه علمی  استادیار
آدرس

مشهد ، میدان آزادی ،  دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی

تلفن محل کار 05138002321
پست الکترونیک zareh[at]mums.ac.ir
 رزومه
 
نام ونام خانوادگی علیرضا منتظر ابدی  
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی استادیار
آدرس مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی
تلفن محل کار 05138002325
پست الکترونیک montazerabadia[at]mums.ac.ir
رزومه
 
نام و نام خانوادگی حسین عظیمیان  
گروه اموزشی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی استادیار
آدرس

مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیک پزشکی

تلفن محل کار 05138002325
پست الکترونیک azimianh[at]mums.ac.ir
رزومه