کارکنان گروه فیزیک پزشکی مشهد
نام  ونام خانوادگی       شهرام بیانی  رودی
تحصیلات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
پست سازمانی مسئول ازمایشگاه دزیمتری
شماره تماس 05138002340
پست الکترونیک bayanirsh1[at]mums.ac.ir
 
نام و نام خانوادگی سید محمد هاشمی
تحصیلات کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
پست سازمانی مسئول آزمایشگاه  اپتیک
شماره تماس 05138002338
پست الکترونیک hashemim1[at]mums.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی نسترن محمدیان  
تحصیلات کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
پست سازمانی کارشناس آزمایشگاه
شماره تماس 05138002337
پست الکترونیک mohamadiann[at]mums.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی   مهین شکوهی
تحصیلات  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 پست سازمانی   مسئول آزمایشگاه فیزیک پزشکی
شماره تماس   05138002338
پست الکترونیک   shokouhim1[at]mums.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی زهرا اسلامی
تحصیلات کارشناسی فیزیک
پست سازمانی مسئول مجله فیزیک پزشکی
شماره تماس 05138002319
پست الکترونیک eslamiz1[at]mums.ac.ir
 
نام و نام خانوادگی نازنین زمانیان
تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی
پست سازمانی کارشناس آموزشی گروه
شماره تماس 05138002319
پست الکترونیک zamaniann2[at]mums.ac.ir
 
نام و نام خانوادگی حسن خرمدل
تحصیلات دیپلم
پست سازمانی مسئول دفتر
شماره تماس 05138002316-05138002317
پست الکترونیک khorramh1[at]mums.ac.ir
 
نام و نام خانوادگی علی شاد
تحصیلات دیپلم
پست سازمانی خدمات
شماره تماس 05138002215
پست الکترونیک shada1[at]mums.ac.ir