نام و نام خانوادگی : دکتر هدی زارع 
 مرتبه علمی : استادیار 
 رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی 
 تلفن : 05138002321

 رزومه : فرم مشخصات علمی - آموزشی