گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد            

مشهد - ایران                        

تلفن : 05138002316          

فاکس : 05138002320