برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه از تاریخ 26 تیرماه لغایت 30 تیرماه